q

Dostawa sprzętu komputerowego i licencji

Zaproszenie do składania ofert nr. KE.1.05.2020

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego i systemowego
  wg wyszczególnienia:

Nowe Oprogramowanie dla Szkół:

 • Microsoft Windows 10 Home OEM -6 szt
 • Microsoft Windows 10 Pro OEM – 35 szt
 • Microsoft Office 2019 Pro OEM- 6szt

Nowe Licencje dla Urzędów i Instytucji:

 • Microsoft Office 2019 Pro OEM- 11 szt.
 • Microsoft Windows 10 Pro OEM -łącznie 7 szt.
 • ESET Internet Security OEM- 8 szt.

Sprzęt komputerowy:

 • komputer poleasingowy Dell (Procesor i3 lub i5) , min. 120Gb Dysk SSD, Windows 10 Pro -2 szt.
 • Monitor poleasingowy Dell 21,5′ – 2 szt. ‘

 1. Ofertę należ złożyć do dnia 22.05.2020 do godziny 1530:
 • pocztą elektroniczną na adres: biuro@klikenter.pl
 1. W ofercie należy wyszczególnić ceny jednostkowe (brutto) jak i całość zamówienia (brutto).
 1. Propozycje ofert złożone z niepełnymi lub błędnymi danymi nie będą podlegały ocenie.
 1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom w całości lub w części.
 2. Zamawiający może odrzucić oferty, w przypadku gdy:
  • Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę
  • Wykonawca złoży ofertę w innej formie niż przewiduje procedura
  • Wykonawca złoży ofertę, która będzie zawierać pozycje inne niż wymaga zamawiający, bądź nie będzie zawierała wszystkich wymaganych
  • Wykonawca złoży ofertę po terminie wymienionym w pkt 3 (decyduje data wpływu do siedziby zamawiającego)
 1. Kryterium oceny ofert – najniższa cena (100%)
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny lub odstąpienia od realizacji zamówienia objętego rozeznaniem.
 1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
 1. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony zamawiającego:
  Marcin Bakun tel. 501 106 609